Ψηφίζουμε για το νερό!

Η ιδιωτικοποίηση του νερού αναφέρεται στη μεταβίβαση του ελέγχου και της ιδιοκτησίας των υδάτινων πόρων και υπηρεσιών από το δημόσιο τομέα σε ιδιωτικές εταιρείες.

ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ

Η ιδιωτικοποίηση του νερού πιθανώς να οδηγήσει σε:

 • Αυξημένη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα: Οι ιδιωτικές εταιρείες με γνώμονα το κέρδος, μπορούν να εισάγουν καινοτόμες τεχνολογίες και πρακτικές διαχείρισης για τη βελτιστοποίηση της επεξεργασίας, της διανομής και της παροχής υπηρεσιών.
 • Επενδύσεις σε υποδομές: Η ιδιωτικοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε επενδύσεις, στην αναβάθμιση των παλιών υποδομών, και στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών βελτιώνοντας τη ποιότητα των υπηρεσιών νερού.
 • Εξειδίκευση: Οι ιδιωτικές εταιρείες πιθανά να φέρουν τεχνογνωσία και εξειδικευμένες γνώσεις στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων.
 • Οικονομική βιωσιμότητα: Οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να παράγουν έσοδα και να λειτουργούν σε πιο εμπορική βάση από το δημόσιο. Αυτά τα έσοδα μπορούν να επενδυθούν σε συντήρηση και αναβάθμιση υποδομών, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των υπηρεσιών ύδρευσης, άρδευσης κ.α.
 • Λογοδοσία και κίνητρα απόδοσης: Οι ιδιωτικές εταιρείες συνήθως θεωρούνται υπόλογες μέσω συμβατικών συμφωνιών και στόχων απόδοσης. Αυτές οι συμβάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν κυρώσεις για μη συμμόρφωση με πρότυπα ποιότητας υπηρεσιών, δείκτες αναφοράς απόδοσης και περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα: Η ιδιωτικοποίηση μπορεί να προσφέρει ευελιξία στην προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις. Οι ιδιωτικές εταιρείες μπορεί να ανταποκρίνονται περισσότερο στα σχόλια των πελατών και στα σήματα της αγοράς, επιτρέποντάς τους να προσαρμόζουν ανάλογα τις υπηρεσίες, τις τιμές και τις επενδύσεις σε υποδομές.

ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ

Από την άλλη πλευρά, η παραμονή του νερού σε δημόσιο έλεγχο εξασφαλίζει τα παρακάτω:

 • Προσιτή τιμή: Η ιδιωτικοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους, καθιστώντας το νερό λιγότερο προσιτό για τις κοινότητες χαμηλού εισοδήματος.
 • Πρόσβαση στο νερό: Οι ιδιωτικές εταιρείες μπορεί να δώσουν προτεραιότητα στο κέρδος έναντι της διασφάλισης πρόσβασης σε νερό για όλους, αφήνοντας ενδεχομένως περιθωριοποιημένους πληθυσμούς χωρίς προσιτές και αξιόπιστες υπηρεσίες ύδρευσης.
 • Δημοκρατικό έλεγχο: Η ιδιωτικοποίηση μπορεί να μειώσει τον δημόσιο έλεγχο και την εξουσία λήψης αποφάσεων επί των υδάτινων πόρων. Οι πολίτες μπορεί να έχουν περιορισμένο λόγο σε σημαντικά θέματα όπως η τιμολόγηση, η κατανομή και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, καθώς αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται συχνά από ιδιωτικούς φορείς που επικεντρώνονται στη μεγιστοποίηση των κερδών.
 •   Ποιότητα και ασφάλεια: Υπάρχουν ανησυχίες ότι οι ιδιωτικές εταιρείες ενδέχεται να δώσουν προτεραιότητα σε μέτρα μείωσης του κόστους, δυνητικά θέτοντας σε κίνδυνο την ποιότητα του νερού και τα πρότυπα ασφάλειας. Οι πρακτικές που προσανατολίζονται στο κέρδος θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανεπαρκή συντήρηση, μειωμένες επενδύσεις ή παραμέληση περιβαλλοντικών παραμέτρων.
 • Ισοκατανομή και δικαιοσύνη: Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η ιδιωτικοποίηση μπορεί να επιδεινώσει τις ανισότητες στην πρόσβαση στο νερό, ιδιαίτερα σε περιοχές ή κοινότητες που αντιμετωπίζουν ήδη λειψυδρία ή κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις. Οι ιδιωτικές εταιρείες μπορεί να επικεντρωθούν σε περιοχές με υψηλότερη κερδοφορία, αφήνοντας υποεξυπηρετούμενες περιοχές χωρίς επαρκή υποδομή ή υπηρεσίες ύδρευσης.
 • Διαφάνεια και λογοδοσία: Η μετάβαση από τη δημόσια στην ιδιωτική ιδιοκτησία μπορεί να εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Οι ιδιωτικές εταιρείες ενδέχεται να μην υπόκεινται στο ίδιο επίπεδο δημόσιου ελέγχου, γεγονός που καθιστά δυσκολότερο να διασφαλιστεί ότι οι ενέργειές τους ευθυγραμμίζονται με το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον.
 • Αποφυγή μονοπωλίου: Η ιδιωτικοποίηση μπορεί να οδηγήσει στην ενοποίηση των υδάτινων πόρων και των υπηρεσιών κάτω από μια και μόνο ιδιωτική εταιρεία ή μερικούς κυρίαρχους παίκτες. Αυτή η συγκέντρωση ισχύος μπορεί να περιορίσει τον ανταγωνισμό και να μειώσει τις επιλογές των καταναλωτών, οδηγώντας ενδεχομένως σε μονοπωλιακό έλεγχο βασικών πόρων.

Συνοψίζοντας…

Δεδομένου του ποικίλου φάσματος απόψεων και εμπειριών σχετικά με την ιδιωτικοποίηση του νερού, είναι σημαντικό να εξετάζεται προσεκτικά το τοπικό πλαίσιο, να σταθμίζονται τα πιθανά οφέλη και μειονεκτήματα και να συμμετέχουν σε ενημερωμένο δημόσιο διάλογο κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση και την παροχή υπηρεσιών νερού.

Μια συνολική προσέγγιση θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα στη δίκαιη πρόσβαση, τη βιωσιμότητα, την οικονομική προσιτότητα και το μακροπρόθεσμο δημόσιο συμφέρον.

Ψηφίζουμε για το νερό!